20,000 மக�களை மனிதாபிமானமற�ற ம�றையில� கொன�ற மகிந�த: தி டைம�ஸ�, பிரிட�டன�