(பிரபாகரன�) ப�லிகள� தலமை என�ன செய�த� இர�க�க வேண�ட�ம�