மாத‌வில‌க்கு ‌பிர‌ச்‌சினைக‌ள்

மாத‌வில‌க்கு ‌பிர‌ச்‌சினைக‌ள்    
ஆக்கம்: (author unknown) | July 6, 2009, 5:49 pm

மாத‌வில‌க்கு எ‌ன்பது எ‌ன்ன எ‌ன்றே பல பெ‌ண்க‌ள் அ‌‌றி‌ந்‌திரு‌ப்ப‌தி‌ல்லை. ஏ‌ன் அ‌ந்த நா‌ட்க‌ளி‌ல் வ‌யிறு வ‌‌லி‌க்‌கிறது. ர‌த்த‌ப் போ‌க்கு எ‌த்தனை நா‌ட்க‌ள் வரை இரு‌க்‌கலா‌ம், வெ‌ளியேறு‌ம் ர‌த்த‌ம் எ‌‌ந்தமா‌தி‌ரியானது எ‌ன்பது எ‌ல்லா‌ப் பெ‌ண்களு‌ம் அ‌றி‌ந்‌திரு‌க்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்கள்