போர் முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு

போர் முடிவுக்கு வந்த ஆண்டு    
ஆக்கம்: http://www.bbc.co.uk/tamil/ | January 5, 2010, 3:04 pm

இலங்கையில் முடிவுற்ற ஆயுதப் போராட்டம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்