பேஸ்புக்கிற்கு போட்டியாக DIASPORA வெளிவருகிறது [Open source]

பேஸ்புக்கிற்கு போட்டியாக DIASPORA வெளிவருகிறது [Open source]    
ஆக்கம்: (author unknown) | August 27, 2010, 7:20 am

பகுப்புகள்: