நாட்டுக்குத் தலைவனுக்கு குடும்பப் பாசம் கண்ணை மறைத்தால் என்ன நடக்கும்