தமிழில் ஒரு கோட்பாட்டு நூல் - கட்டற்ற மென்பொருள்

தமிழில் ஒரு கோட்பாட்டு நூல் - கட்டற்ற மென்பொருள்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | October 11, 2008, 7:55 pm

மரபான சுரண்டல் முறைகளுக்கு மேலதிகமாக, புதுப்புது வழிமுறைகளையும் கண்டுபிடிப்புக்களையும் கையிலெடுத்துக்கொண்டு மற்றவரையும் இயற்கையையும் சுரண்டிப்பிழைப்பவர்கள் தம்மால் நிறுவப்பட்ட அதிகார அமைப்புக்களின் துணையுடன் எம்மை நோக்கி வந்தவண்ணமே இருக்கிறார்கள்.நிலம், நீர், அறிவு இவற்றை வணிகப்பண்டங்களாக மாற்றிக் கைப்பற்றிச் சுரண்டும் மிகத் திறமையான வியூகங்களை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி புத்தகம்