ஒபாமாவினால் உருவான மாற்றம்: நிகழ்வுகள்

ஒபாமாவினால் உருவான மாற்றம்: நிகழ்வுகள்    
ஆக்கம்: bsubra | November 14, 2008, 2:14 am

நன்றி: Matt Bors : Illustration : Idiot Box : Comics Posted in Cartoons   Tagged: அனுபவம், நிகழ்வுகள், Barack, Black, Cartoons, Comics, Experiences, Incidents, Life, Obama, Race, Racist, Road, Street, White    ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் நகைச்சுவை