ஒபாமா ஒருவேளை இலங்கையில் பிறந்திருந்தால்..

ஒபாமா ஒருவேளை இலங்கையில் பிறந்திருந்தால்..    
ஆக்கம்: கொழுவி | November 16, 2008, 5:20 pm

பகுப்புகள்: நகைச்சுவை