எளிய தமிழில் SQL - பாகம் 15

எளிய தமிழில் SQL - பாகம் 15    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | February 10, 2009, 3:44 pm

இன்றைய பாகம் 15ல் இரண்டு tableகளை இணைப்பது குறித்து இன்னும் விவரமாகப் பார்க்க இருக்கிறோம்.பாகம் 14ல் Primarykey மற்றும் Foreign key ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவது என்பது குறித்துப் பார்த்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இதைக் கொண்டாலும் இதில் சில விதிவிலக்குகள் புரிதலுக்காகச் செய்திருக்கிறேன்.ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட Tableகளை இணைத்து அனைத்து அறிக்கைகளையும் ஒரே திரையில் காண்பதற்கு JOIN...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி