இலங்கை: நலன்புரி முகாம்கள் - ‘புல்மோட்டைப் பகுதியில் அதிகளவில் வெள்ளைக் காகங்கள் பறக்கின்றன’ ரமேஷ் குலநாயகத�