இலங்கை அதிபர் தன் நிறைவேற்று அதிகாரங்களைக் குறைப்பதாக அறிவித்தார்

இலங்கை அதிபர் தன் நிறைவேற்று அதிகாரங்களைக் குறைப்பதாக அறிவித்தார்    
ஆக்கம்: (author unknown) | January 15, 2010, 9:39 am

இலங்கை அதிபர் தன் நிறைவேற்று அதிகாரங்களைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: