அச்சுப்பிழை

அச்சுப்பிழை    
ஆக்கம்: ஜெயமோகன் | December 13, 2008, 6:33 pm

நகைச்சுவை அச்சுபிழை என்றால் என்ன? ‘மொழியில் அமைந்த ஒரு ஆக்கத்தை தட்ட்டச்சுசெய்யும்பொதோ, அச்சுபோடும்போதோ, அல்லது கடைசியில் பிழைதிருத்தும்போதோ, கவனக்குறைவாகவோ அல்லது மிதமிஞ்சிய கவனம் காரணமாகவோ, மொழியறிவு இன்மையினாலோ அல்லது மிதமிஞ்சிய மொழியறிவினாலோ எழுத்துக்கள் மாறுவதன் மூலமும் அல்லது மாற்றப்படுவதன் மூலமும், எழுத்துக்கள் விடுபடுவதன் மூலமும் மற்றும் சேர்வதன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை