அழிய�ம� ஈழத� தமிழினம�…அதிகாரத�திற�க� அலைய�ம� கர�ணாநிதி !