அலாதியான இரவ�
மாதாகோயில� மணிசத�தம�
நனைகிறத� மழையில�