அத�னான� சாமிய�ம�, ஆசாத� அண�ணன�ம� அய�யனார�ம�..பின�னே ஞான�ம�