கலைஞர�க�க� எழ�திய கடிதம�ம� காலாவதியான க�றிப�ப�க�கள�ம�