இலங�கைப�பட�கொலைகள� இர�பதாயிரத�த�க�க�ம� மேல� - லண�டன� டைம�ஸ� �ட�