இலங�கைத� தமிழ� மாணவர�களின� இன�றைய கல�விநிலை க�றித�த� எழ�த�தாளர� ப�ன�னியமீன� அவர�கள�டன� ஒர� நேர�காணல�