இந�த கவிதை
பூமியின� கனத�தைப� போன�றத�
நீங�கள� தூக�க�வதற�க�