ஈழம�: மனித உரிமை சபை அரசியல�ம�, ம�ன�னிர�க�க�ம� கடமைய�ம�!