எதிரிக�க�ம� வரக� கூடாத� ஈழத� தமிழனின� இன�றைய நிலை!