ச�விட�ச� ஆப� செய�யப�பட�டிர�க�கிறத� கடவ�ளின� செல�போன�