சானல� 4 காணொளி, 20000 மக�கள� பட�கொலை செய�ய பட�டதற�கான சாட�சியங�கள�