வீணாய� போன தமிழக அரசியல�வாதிகளால� தோற�ற தமிழீழப� போராட�டம�… - ம�த�த�க�க�மாரின� தந�தை க�ம�றல�