யாழ� நூல� நிலையம� எரித�த� 28 வத� ஆண�ட� இன�ற� - காணொளி மற�ற�ம� ஆவணம�