மூன�ற� லட�சம� தமிழர�களை ம�ட�கம�பி பின�னால�, உலகமே கதற�கிறத�, இந�த க�ழ� பக�சேக�க� பொன�னாடை போர�த�தி வாழ�த�தி வந