பிரிட�டன� பத�திரிக�கை கட�ம� க�ற�றச�சாட�ட�, சிறிலங�கா அரச� தமிழர�களை இனச� ச�த�திகரிப�ப�ச� செய�கிறத�