தமிழர�களின� இழப�ப� எண�ணிக�கையை மூடி மறைக�க�ம� �.நா உயர� அதிகாரிகள� - லெ மாந�த� பத�திரிக�கை க�ற�றச�சாட�ட�