தன�னைப� பிடிக�கச� சொல�லி
ஓடிய பட�டாம� பூச�சி
பறக�க வைத�த�ப�